Автобиография

 

Собствено име: Димитър

Фамилно име: Хаджиниколов

Дата на раждане: 6 октомври 1953 г.

Гражданство: българско

E-mail: dimitar_h@abv.bg

ResearchGate

Образование

Учебно заведение

Дипломи

91 Немска езикова гимназия – София 09/1967 – 06/1972 Диплома за средно образование
Университет МГИМО – преди Московски държавен институт за международни отношения09/1974 – 6/1979 Диплома за висше образование (степен „магистър“)
Университет МГИМО10/1980 – 12/1983 Диплома за образователна и научна степен “Доктор”
Университет за национално и световно стопанство – София08/2001 Диплома за научно звание “Доцент”
Висша атестационна комисия към Министерския съвет04/2010 Диплома за научна степен„Доктор на науките”
Университет за национално и световно стопанство – София10/2011 Диплома за научна степен „Професор“

Езикови умения

(от 1 до 5 – степен на владеене на езика, 5- най-добре)

Език Чете Говори Пише
Английски език 5 5 4
Немски език 5 5 5
Руски език 5 5 5

 

Членство в професионални сдружения, научни съвети и неправителствени организации

Компютърна грамотност: Windows, Microsoft Office , Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Adobe Reader и др.

Професионална кариера

От – до (г.)

Град Организация Длъжност

Отговорности

1993 - София Университет за национално и световно стопанство Професор Доцент Асистент Преподавател по Международна търговия, Европейска икономика, Обща търговска политика на ЕС и др.
2009 (май – септември) София Администрация на Народното събрание Началник отдел Ръководство на отдел „Европейски институции и контрол”.
2005 – 2009 София Народно събрание – Комисия по европейските въпроси Главен експертен сътрудник Изготвяне на становища по актове на ЕС.Секретар на Съвета за обществени консултации.
2000 – 2005 София – Ловеч Българо-швейцарска фондация ФАЕЛ Изпълнителен директор Управление на неправителствена организация за подпомагане на малки и средни предприятия
1998 – 2000 София БСК – Комерсконсулт ООД (дъщерна фирма на Българска стопанска камара) Управител Мениджмънт, сертификационна дейност
1993 – 2000 София Издателство ФТП – Списание “Външна търговия” Управител Издателска и редакторска дейност
1991 – 1993 София Вестник “Български бизнес” Зам. главен редактор Писане и редактиране на статии
1989 – 1991 Бон/  Германия Кореспондент на в. “Работническо дело” („Дума”) Кореспондент Писане на репортажи и статии за Германия и Австрия
1985 – 1989 София Вестник “Работническо дело” Международен отдел Редактор Писане и редактиране на статии за развиващите се страни
1980 – 1985 София Институт за международни отношения и социалистическа интеграция (ИМОСИ) към БАН Научен сътрудник Анализ на проблемите на развиващите се страни в Тропическа Африка

 

Специализации и участие в по-важни международни прояви

Година

Страна

Дейност

2019 Казахстан Гост-професор в Къзълординския държавен университет „Коркът Ата”. Изнесени два курса лекции по „Теория и практика на иновационната дейност на предприятията” за бакалаври и “Съвременни проблеми на иновационната дейност“ за магистри. Основен лектор на семинар за преподавателите-икономисти от университета на тема „Съвременни тенденции в иновационната дейност на предприятията“.
2017 Азербайджан Участие като ръководител на делегация във Втората международна студентска  конференция, организирана от Държавния митнически комитет на Азербайджан и Регионалния офис в Баку на Международната мрежа на митническите университети. Конференцията се проведе от 3 до 6 юли в курорта Шахдаг.
2017 ОАЕ Участие като докладчик в 13-та международна конференция за икономически и социални науки (13th ICESS-2017), която се проведе в Дубай на 24 и 25 май 2017 г. Докладът е на тема: “България в кохезионния процес в ЕС”.
2016 Норвегия Участие като преподавател в Лятната школа по евроинтеграция на Университета на Агдер в град Кристиансанд. Тема на лекциите: „Съвременната кохезионна политика на ЕС и нейното приложение в България“
2016 Испания Изнесени лекции в Университета на Аликанте по програмата „Еразъм +“ на ЕС. Тема: „Търговските защитни мерки на ЕС“.
2015 Словения Изнесени лекции в Университета на Сплит по програмата „Еразъм +“ на ЕС. Теми на лекциите: „Митническият съюз като фаза в интеграционния процес“, „Митническа тарифа и митническа територия на ЕС“, „Търговски защитни мерки на ЕС“, „Търговската политика на ЕС в променящия се свят“.
2014 Исландия Участие в семинар на тема „„Академични методи на преподаване и модернизиране на университетските програми” в Университета на Рейкявик. Участието бе финансирано със стипендия на Европейското икономическо пространство
2013 Казахстан Участие в проект за обмен на опит и научно сътрудничество с Каспийския държавен университет „Ш. Есенов”. Изнесени курсове от лекции по дисциплините: „Международна икономика” и „Бизнес-планиране на иновационни проекти”.
2012 Италия Участие в проект по програмата на ЕС „Учебни визити” („Study visit”). Тема на проекта – „Сътрудничество между образователните организации, бизнеса и местните власти”. Място на провеждане – Реджио ди Калабриа.
2011 Китай Участие в международна научна конференция в Шанхай – EBMM 2011 с доклад на тема „Отражение на присъединяването на България към ЕС върху нейната експортна специализация”.
2009 Франция Участие в заседанието на Конференцията на председателите на националните парламенти на държавите-членки на ЕС.
2005 – 2009 Великобритания – Австрия – Финландия- Португалия-Франция-Словения-Чехия-Швеция Участия в заседанията на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на държавите-членки на ЕС (COSAC).
2008 Белгия Участие в Съвместна парламентарна среща на парламентите в ЕС за сътрудничеството по политиката за развитие, организирана от Европейския парламент.
2007 Белгия Участие в Съвместната парламентарна среща на парламентите в ЕС на тема „Бъдеще за Европа”, организирана от Европейския парламент.
2006 Финландия – Унгария – Ирландия Участие в проект на предприсъединителната програма на ЕС – ТАIEX за изучаване на опита на парламенти на държави-членки в областта на парламентарния контрол по въпросите на ЕС.
2004 Франция Специализация по Обща аграрна политика на ЕС в областта на млекопроизводството и млекопреработването, финансирана от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество – SDC.
2003 Швейцария Участие в международната конференция по проблемите на подпомагането на МСП и засилването на предприемаческата инициатива, организирано от SDC.
2002 Белгия Участие в Конференция в Европейския парламент на тема “Европейски финансови инструменти за предприятия в държавите-кандидатки за членство в ЕС”.
2002 Швейцария Участие в Конференцията по проблемите на бедността и микрофинансирането, организирана от швейцарската агенция за развитие – SDC.
2001 Швейцария Участие в Световната конференция в Интерлакен по проблемите на дребния бизнес и професионалното обучение, организирана от SDC.
2000 Полша Специализация по регионална политика, организирана от Agricultural Development Foundation във Варшава и финансирана от Американската агенция за международно развитие
1999-2000 България-Словакия-Белгия Участие в семинари по Проект Phare ACE P97-8162-R за влиянието на търговските бариери пред търговията между ЕС и страните-кандидатки. Координатор на проекта – Centre for European Policy Studies в Брюксел.
1999 Унгария Обучение по антидъмпинговата процедура на ЕС, проведено от ГД “Митнически съюз” на Европейската комисия.
1998 България-Германия-Белгия Обучение по европейска интеграция, организирано от дружество Carl Duisberg Gesellschaft (Германия) с участието на Министерството на външните работи на Германия.
1994 САЩ Обучение по бизнес журналистика, финансирано от Американската агенция за международно развитие (USAID).
1988 Канада Участие в Международната конференция на Съвета за Намибия на ООН в Торонто.
1985 ГДР Участие в Международната конференция за Африка в Берлин.
1984 Словения Участие в Международна конференция на Съвета за Намибия на ООН в Любляна.

 

Ръководство и участие в проекти

Година Проект
2018 – 2020 Ръководител на проект ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ (587075-EPP-1-2017-1-BG-EPPJMO-SUPPA, Програма ЕРАЗЪМ + (Жан Моне). Реализира се от Българската асоциация за европейски изследвания в 10 български университета.
2014 – 2015 Участие в проект № А-13-22-9/17.04.2014 г. „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационните технологии и административно-правно обслужване“, обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по търговско право на ЕС“ по ОП „Административен капацитет“.
2014 Участник в проект „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“. Проект BG051PO001-3.3.06 – 0032.
2014 Участие в проект на Съвета по членство в ЕС, национални приоритети и еврофондове на НС на БСП на тема: „Комплексен анализ-равносметка за ползите и предизвикателствата от участието на България в ЕС през периода 2007-2014 г.“ с раздел „Митнически съюз и външнотърговска политика“
2011 – 2012 Ръководство на научен проект, финансиран чрез НИД УНСС (15/2011), на тема “Икономическият аспект на оценката на въздействие като елемент от участието на България в управленческия процес в ЕС.
2009 Участие в проект “Международна научна конференция на тема “20 години преход и промени – проблеми на външната политика и сигурността”, НИД 21.03 НП-18/2009 (УНСС).
2009 Участие в проект BG 051PO001/07/3.3.-02/71 “Докторантурата – Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България” (УНСС).
2006 – 2007 Участие в проекта “Повишаване на капацитета на законодателната власт и на администрацията и в областта на приемането на acquis communautaireв националното законодателство и при подготовката за пълноправно членство в Европейския съюз”. Реализиран от Администрацията на Народното събрание, финансиран от Републиканския бюджет.
2005 Ръководство на проект „Предоставяне на услуги на микро и малки предприятия за развитие на бизнеса в областта на достъпа до пазара и управлението” – Договор №3/2005, Ref: 855-41.80. Реализиран чрез Българо-швейцарската фондация ФАЕЛ и финансиран чрез Дирекцията за развитие и сътрудничество (DEZA) към Министерството на външните работина Швейцария.
2005 Ръководство на проект за подпомагане чрез консултантски услуги и мониторинг на дейността на Швейцарската схема за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия, Договор №2/2005, Ref: 855-41.80. Реализиран чрез Българо-швейцарската фондация ФАЕЛ и финансиран чрез Дирекцията за развитие и сътрудничество (DEZA) към Министерството на външните работи на Швейцария.
2001 – 2004 Ръководство на проект за подпомагане на малки и средни предприятия чрез консултантски услуги в района на средна Стара планина, реализиран чрез Българо-швейцарската фондация ФАЕЛ и финансиран чрез Дирекцията за развитие и сътрудничество (DEZA) към Министерството на външните работи на Швейцария (Договор от 17.4.2001).
2003 – 2004 Ръководство на проект “Развитие на маркетингови умения в културно-историческия туризъм”, програма “Леонардо да Винчи” на ЕС – (проект № BG/04/A/PL – 166 102).
2004 Участие в проект за научно изследване “Присъединяването на Република България към Европейския съюз, като фактор, детерминиращ ново място на страната в международното разделение на труда” (УНСС № НИД 21.03 – 2./2004г.).
2004  Участие в управленски проект „Външна търговия на Република България”, Народно събрание на Република България.
2002 – 2003 Участие в проект“Подпомагане на внедряването на системата НАССР за напълно безопасни млечни храни” , изпълнено от Фондация ФАЕЛ в сътрудничество с Асоциацията на млекопреработвателите в България (ContractNo: PhareAccess 2000 –007).
2002 Ръководство на проект “Обучение на предприемачи от дървообработващата промишленост по мениджмънт и маркетинг”. Изпълнен от Фондация ФАЕЛ, Финансиран от Българо – швейцарската програма за горите.
2001 Участие в проект „Стратегии за насърчаване на износа и включване на МСП в глобалната икономика”, финансиран от TheGermanMarshallFundoftheUnitedStates и реализиран чрез Института за икономическа политика.
1998 – 2000 Участие в научен проекта по програмата PHARE ACE “Accession, differentiation and the impact upon trade and investment flows in an integrated Europe“ (Project – Phare ACE P97-8162-R).
1999 Участие в проект TEMPUS/PHAREмежду УНСС и университетите в Гисен (Германия), Гренобъл (Франция) и Университета на Саарланд (Саарбрюкен, Германия).
1996 – 1997 Участие в проект за комплексно изследване на въздействието на асоциирането върху външната търговия на България. Изследването е финансирано от Фондация „Отворено общество”, Договор 1641 от 18.1.1996 и реализирано чрез Института за външноикономически стратегии.
1993 Участие в проект за превод и научна редакция във връзка с издаването на труда на Лудвиг Ерхард „Благоденствие за всички”, реализиран от Университетско издателство „Стопанство” с финансовото съдействие на фондация „Лудвиг Ерхард”, Германия.
1985 Участие в научен проект „Социалистическата ориентация в развиващите се страни” – тема 6.2. от плана за научно-изследователска работа на ИМОСИ за 1985 г. Темата е приета от Научния съвет на ИМОСИ с протокол № 22 от 19.12.1985 г.

 

Основни научни публикации

Книги

 1. Европейска икономика, Издателство на УНСС, С., 2016.
 2. Общата търговска политика на Европейския съюз след Лисабонския договор, “Тракия-М”, С., 2011.
 3. ЕС като глобална търговска сила, „Албатрос”, С., 2008.
 4. ЕС: Външнотърговски аспекти на интеграцията, УИ “Стопанство”, С., 2000.

Учебници

 1. Бизнес-планирование инновационных проектов, методические указания, Актау, Казахстан, 2013.
 2. Глава V (“Вътрешен пазар на Европейската общност”), Глава VІІІ (“Обща търговска политика на ЕО”), Глава ІХ (“Политика на развитието”), Глава ХІ – Параграфи 4,5 и 6 от 3-то преработено и допълнено издание на учебника “Европейска икономическа интеграция”, С., изд. “Стопанство”, 2004.
 3. Глава IV „Отношения между развитите капиталистически държави” и Глава V „Отношения между развиващите се страни” в учебника „Основи на международните отношения”, изд. на ВИНС Варна, 1987.
 4. Основи на международните отношения (гл. 4 и 5), изд. ВИНС, Варна, 1987.

Студии

 1. Новите предизвикателства пред външнотърговските кадри – в книгата “Европа в моята професия”, С., 2020, с. 132-151.
 2. Някои проблеми на адаптирането на България към общата търговска политика на ЕС”, „Научни трудове на УНСС”, УИ „Стопанство”, 2010, т. 1, с. 125-155.
 3. Модели на парламентарен контрол по европейските въпроси, Народно събрание на Република България, С., 2006, (в съавторство с Калайджиев, А.).
 4. Предпоставки за ускорено внедряване на системата НАССР за производство на безопасни млечни продукти, С, 2003 (в съавторство с Дичев, С., Юнгарева, М., Велков, М.).
 5. The Impact of  Technical Barriers to Trade on Bulgaria’s Exports to the EU and the CEFTA Countries (Co-author Daskalov, S.), in “Enlargement, Trade and Investment. The Impact of Barriers to Trade in Europe”, Eduard Elgar, Cheltenham, UK, 2002.
 6. Конфликтът в Африканския юг – в книгата „Конфликтните огнища на планетата”, С., 1988.
 7. Страните със социалистическа ориентация в международните икономически отношения – глава втора в книгата „Социалистическата ориентация в развиващите се страни”, изд. на ИМОСИ при БАН, С. 1985.

Статии

 1. Accieving the objectives of EU Cohesion Policy – the case of intra-regional disparities in Bulgaria, Romanian Joirnal of European Affairs, Vol. 20, No. 2, December 2020, p. 86-99.
 2. Expected Impact of EU-Vietnal Free Trade Agreement on Bulgaria’s Exports (co-author P., Zhelev), Economic Alternatives, 2018, Issue 4, pp. 467-479.
 3. Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост - в кн. “Интердисциплинарни изследвания. Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС”, Издателски комплекс – УНСС, 2017, с. 180-190.
 4. Bulgaria in the EU Cohesion Process, Economic Alternatives, 2017, Issue 2, pp. 213-225.
 5. Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия в България - в кн. “Европейският съюз на кръстопът”, изд. на Софийския университет “Климент Охридски” и Фондация “Ханс Зайдел”, С., 2014, с. 126-137.
 6. Някои секторни аспекти на ангажиментите по присъединяването ни към ЕС в областта на икономиката – в кн. „Членството в Европейския съюз и НАТО – поуки за България”, УИ „Стонаство”, С.,2013, с. 146-151.
 7. Външноикономически отношения и национална сигурност – в кн. „Десетилетия на преход и промени”, УИ „Стопанство”,С., 2013, с. 362-370
 8. Европейският съюз и премахването на техническите бариери пред глобалната търговия  – в кн. “Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски съюз, УИ „Стопанство”, С., 2010, с. 16-25
 9. Усилията на ЕС за усъвършенстване на Споразумението за ТРИПС, Сп. „Икономически алтернативи”, 2008, бр.3.
 10. Някои секторни аспекти на ангажиментите по присъединяването ни към ЕС в областта на икономиката – в кн. “Присъединяването на Република България към Европейския съюз, като фактор, детерминиращ ново място на страната в света”, УИ “Стопанство”, С., 2007
 11. Българо-руските търговско-икономически отношения след присъединяването ни към ЕС, в. “Икономически живот”, 2007, бр.31.
 12. Външна търговия на България – състояние и перспективи, в. “Икономически живот”, 2006,  бр.18.
 13. Проблеми, рискове и предложения, свързани с външната търговия на България, сп. „Финанси”, 2006, бр.2.
 14. Нови предизвикателства чакат отговор,  сп. „Народостопански архив”, 2005, бр.2.
 15. Европейските стандарти – повече грижи за потребителите, но и повече свобода за производителите, сп. “Мениджър”, 2003, бр.4.
 16. Правилата на стандартизация в ЕС, сп. “Мениджър”, 2003, бр.3.
 17. Схеми за кредитиране на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка, сп. “Мениджър”, 2003, бр.3.
 18. Три причини Брюксел да ни плати за мотаенето, в. “Сега”, 26.06.2002.
 19. Рисковете на обратната асиметрия в търговските отношения на България със страните от ЕС, сп. “Външна търговия”, 2002, бр.3.
 20. Подкрепата на предприемачеството в Европейския съюз, в кн. “България в Европейския съюз – възможности и предизвикателства пред малкия бизнес”, Институт за икономическа политика, С., 2002.
 21. Институционална рамка за политиката на ЕС на насърчаване на МСП, Институт за икономическа политика, София, 2002.
 22. Техническите бариери пред българския износ за страните от ЕС и ЦЕФТА, сп. “Външна търговия”, 2001, бр.6.
 23. Условия за достъп до пазара на Европейския съюз, в кн. “Как да започна и развия своя бизнес”, Институт за икономическа политика, С., 2001.
 24. Bulgarian SMEs declare to need skills development in marketing, Interlaken International Conference in Interlaken, SDC, 2001.
 25. ЕС: Подходи в политиката за премахване на техническите бариери пред търговията, в сп. “Външна търговия”, 1999, бр.6-7.
 26. Търговски аспекти на отношенията на ЕС  със страните от АКТ, сп. “Външна търговия”, 1999, бр.4.
 27. Влияние на асоциирането към ЕС върху българския експорт на химически изделия, сп. “Външна търговия”, 1997, бр.4.
 28. Някои проблеми на българо-германската търговия, сп. “Външна търговия”, 1994, бр.1.
 29. Философията на едно обикновено чудо в кн. на Лудвит Ерхард “Благоденствие за всички”, С. УИ “Стопанство”, 1993.
 30. Чуждите инвестиции в африканските страни със социалистическа ориентация, сп. «Икономическа мисъл”, 1986,  бр.3.
 31. Проблеми на развиващите се страни: Обществено-политическата диференциация и африканското единство, сп. “Ново време”, 1985, бр. 7.
 32. Аграрная политика стран Тропической Африки в сб. „Материалы V научной конференции болгарских аспирантов, обучающихся в Москве”, част I, 1983.
 33. Независимата комисия Вили Брандт в диалога „север-Юг”, сп. „Международни отношения”, 1981, бр. 4.
 34. Развитие на външнотърговските връзки между България и страните от Тропическа Африка, сп. «Външна търговия”, 1980, бр.7-8.

Доклади на научни конференции:

 1. How to measure cohesion in the EU?, presentation at the International scientific conference of Department “International Economic relations and Business” at UNWE on 6.10.2022.
 2. Позеленяването на Общата селскостопанска политика на ЕС и България, презентация на Международната научна конференция на катедра “МИО и бизнес” в УНСС на 2.10.2017 г..
 3. Постижения и проблеми пред регионалния аспект на кохезионната политика в България, презентация на международна научна конференция на катедра “МИО и бизнес” в УНСС на 3.10.2014 г..
 4. Кохезионната политика през финансовата рамка 2007-2013 г. и ОП “Регионално развитие”, доклад на конференцията на Софийския университет на 14-15 май 2014, София.
 5. The Impact of Accession to the EU on Bulgaria’s Export Specialization, CEBMM 2011, Shanghai.
 6. Иновации и рисков капитал в контекста на Лисабонската стратегия, доклад на научната конференция на тема „Интегриране на България в Европейското иновационно и образователно пространство”, УНСС, 2009.
 7. Бюджетът на ЕС – квазифедерален  бюджет?, доклад на научната конференция на тема :Реформата в бюджета на ЕС”, УНСС, 2008.
 8. Проблеми на външната търговия на България и насърчаване на износа. Основен доклад на научно-практическа конференция на Съюза на икономистите в България, 2006.
 9. The Impact of Technical Barriers to Trade (TBT) on Bulgaria’s Exports, Paper prepared in the framework of the PHARE ACE project: Accession, differentiation and the impact upon trade and investment flows in an integrated Europe, Brussels, 2000.
 10. Das Apparteid ist ein Sistem ohne Zukunft, Afrika Konferenz in Berlin, 1985.

Comments are closed.